“ประชุมคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔”

 

74828

 

“ประชุมคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสมเกียรติ  พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการสัตว์แพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชัยอัศวรักษ์ ชั้น ๒ กรมปศุสัตว์

   โครงการสัตว์แพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นโครงการที่กรมปศุสัตว์บูรณาการ การดำเนินงานร่วมกันของสัตวแพทย์ไทย และบุคลากรทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของวิชาชีพสัตวแพทย์ และวิชาชีพอื่นๆ ในการใช้เทคโนโลยี และวิชาการอันทันสมัยของแขนงต่างๆ เพื่อบริการประชาชนให้ได้ผลสำเร็จตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดยในการประชุมครั้งนี้ได้ร่วมพิจารณาดำเนินการจัดโครงการในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพชรบุรีและนครราชสีมา ซึ่งได้มีการกำหนดแผนดำเนินการไว้แล้วแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  โควิด-19 จึงได้มีการจัดประชุมพิจารณาร่วมกันอีกครั้งในการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อกำหนดวิธีการป้องกันให้มีความปลอดภัยจากโรคระบาดดังกล่าว

 

 

“ประชุมคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔”

 

1

 

“ประชุมคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔”

วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการสัตว์แพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ กองส่งเสริมฯ กรมปศุสัตว์

   โครงการสัตว์แพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นโครงการที่กรมปศุสัตว์บูรณาการ การดำเนินงานร่วมกันของสัตวแพทย์ไทย และบุคลากรทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของวิชาชีพสัตวแพทย์ และวิชาชีพอื่นๆ ในการใช้เทคโนโลยี และวิชาการอันทันสมัยของแขนงต่างๆ เพื่อบริการประชาชนให้ได้ผลสำเร็จตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดยในการประชุมครั้งนี้ได้ร่วมพิจารณาดำเนินการจัดโครงการในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพชรบุรีและนครราชสีมา ซึ่งได้มีการกำหนดแผนดำเนินการไว้แล้วแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  โควิด-19 จึงได้มีการจัดประชุมพิจารณาร่วมกันอีกครั้งในการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อกำหนดวิธีการป้องกันให้มีความปลอดภัยจากโรคระบาดดังกล่าว

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นที่ประชุมกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมโครงการฯในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมาในเดือนพฤษภาคม จังหวัดเพชรบุรีประมาณต้นเดือนสิงหาคมและจังหวัดสกลนครราวปลายเดือนสิงหาคม

 

ที่มา : กลุ่มเผยแพร่ กลก.


1111

โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน

ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดร้อยเอ็ด

 

1

 

 

               วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.59 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมี นายทวี  จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นความร่วมมือแบบบูรณาการของสัตวแพทย์ไทยและบุคลากรทุกภาคส่วน โดยให้บริการตรวจรักษาพยาบาลและให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น แก่ประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล

             นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นงานสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบริการประชาชนชาวไทยให้มีความอยู่ดี กินดี และเสมอภาคกัน เป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางหนึ่ง สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ ซึ่งอยู่ห่างไกลสถานบริการของภาครัฐโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการของสัตวแพทย์ไทย และบุคลากรทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของวิชาชีพสัตวแพทย์ และวิชาชีพอื่นๆ โดยใช้เทคโนโลยี และวิชาการอันทันสมัยของแขนงต่างๆ เพื่อป้องกันโรคระบาดทั้งจากสัตว์และโรคสัตว์สู่คน มิให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยพัฒนาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรให้สมบูรณ์ และได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ อันทำให้เกิดความมั่นคงแก่อาชีพการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ให้ได้ผลสำเร็จตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับเป็นความโชคดีของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่จะได้รับบริการจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมาช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของสัตว์ และบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนและเกษตรกร

              ด้าน นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ สมาคมผู้ค้าเวชภัณฑ์สัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานขึ้นมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 จนถึงปัจจุบัน และในปีงบประมาณ 2563 มีเป้าหมายในการออกหน่วยให้บริการในเขตพื้นที่อำเภอเสลภูมิ  อำเภอธวัชบุรี อำเภอโพธิ์ชัย อำเภออาจสามารถ อำเภอทุ่งเขาหลวง และอำเภอโพนทอง มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มารับบริการ 689 ราย โค กระบือ 1,113 ตัว สุนัขและแมว 193 ตัว ยอดสัตว์รวมทั้งสิ้น 1,306 ตัว โดยมีคณาจารย์  นิสิต  นักศึกษาสัตวแพทย์  นักวิชาการจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 200 คน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2563 รวมระยะเวลา 2 วัน

            “กิจกรรมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ทั้งด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ การกำจัดพยาธิภายใน – ภายนอก การเก็บตัวอย่าง สำรวจสภาวะโรคการเสวนาปัญหาด้านปศุสัตว์ การให้ความรู้แนะนำการเลี้ยง และการดูแลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะแก่เกษตรกร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา” อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว


ข้อมูล : กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ                           ข่าว : น.ส.วรรณกร  ชัยรัตน์ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ


 

1111

โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน

ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดน่าน

1

1111

 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น.
     นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ จังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต) นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ คณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน นายอนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุกท่าน
     การดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นงานฉลองพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบริการประชาชนชาวไทยให้มีความอยู่ดีกินดีโดยถ้วนหน้าและเสมอภาคกัน เป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางหนึ่ง สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ อยู่ห่างไกลและขาดโอกาส เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการของสัตวแพทย์ไทย และบุคลากรทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของวิชาชีพสัตวแพทย์ และวิชาชีพอื่นๆ ต่างผนึกกำลังในการใช้เทคโนโลยี และวิชาการอันทันสมัยของแขนงต่างๆ เพื่อบริการประชาชนให้ได้ผลสำเร็จตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับเป็นความโชคดีของเกษตรกรจังหวัดน่าน โดยเฉพาะอำเภอเมืองน่าน ที่จะได้รับบริการจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีน้ำใจดีงาม ที่จะมาช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของสัตว์ และบรรเทาความทุกข์ร้อนของทุกท่าน
     โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กำหนดจัดขึ้นที่พื้นที่จังหวัดน่าน มีเป้าหมายเกษตรกรจำนวน 300 ราย สัตว์จำนวน 2,300 ตัว และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน 260 ราย ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2563 ณ พื้นที่อำเภอเมืองน่าน ปฏิบัติงานให้บริการใน 3 ตำบล คือตำบลบ่อสวก ตำบลนาชาว และตำบลเรือง ซึ่งกิจกรรมและการให้บริการ ประกอบด้วย 1. คลินิกสัตว์สุนัข-แมว มีการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสุนัขและแมวและการรักษาทางอายุรกรรมเบื้องต้น 2. กิจกรรมอบรมเสวนา เรื่องโรคที่สำคัญในปศุสัตว์ 3. กิจกรรมอบรมนักเรียน เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและยาเสพติด 4. จัดปฏิบัติงานโค-กระบือ 5. คลินิกให้คำแนะนำด้านปศุสัตว์ เช่น คลินิกโค-กระบือ คลินิกสุกร และคลินิกสัตว์ปีก และ 6. กิจกรรมอบรมเสวนา เรื่องการทำอาหารสัตว์ เป็นต้น
     ทั้งนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้เยี่ยมชมบูธแสดงนิทรรศการและผลงานต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรให้ประสบความสำเร็จมีอาชีพด้านปศุสัตว์อย่างยั่งยืน สามารถมีรายได้มั่งคั่ง รถตรวจวิเคราะห์เคลื่อนที่ Mobile Lab ตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ ตรวจสารตกค้างและยาสัตว์เพื่อให้บริการประชาชนในด้านความปลอดภัยอาหาร (food safety) เต้นท์ผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่ และสาธิตการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย FMD ในโคเนื้อ ซึ่งมีการฉีดปีละ 2 ครั้ง โด๊สละ 2 ซีซี ฉีดใต้ผิวหนัง และขอเชิญชวนเกษตรกร ประชาชนและผู้ที่สนใจ เข้ารับบริการและร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ โทร 02-653-4444 ต่อ 4191-2 หรือ http://vetservice04.dld.go.th
      ณ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร ต.บ่อสวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
 

 
ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก

โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน

ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดปราจีนบุรี

2563 02 18 040

 

 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับ นายสัตวแพทย์วรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงาน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.    ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่มีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้บริการแก่เกษตรกรที่อยู่ห่างไกล   ทั้งยังช่วยพัฒนาสุขภาพของสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้น ที่สำคัญเป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

               นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ฯ ครั้งนี้ กำหนดออกปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 17 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อำเภอนาดี อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีการออกหน่วยให้บริการตามจุดที่กำหนด อาทิ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาดี หมู่ที่ 6 ต.กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี อ.เมือง ฯลฯ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น ตรวจสุขภาพทั่วไปให้กับปศุสัตว์ ให้บริการผสมเทียม ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการปศุสัตว์ รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคคอบวม   กำจัดพยาธิภายในภายนอก เช่น เห็บ เหา หมัด   แจกยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ  

               อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมถึงการดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ว่า ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีอาชีพหลัก คือ อาชีพการเกษตร พร้อมกับมีการเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป เพื่อเป็นรายได้เสริม เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน หรือใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรม เมื่อสัตว์ต่างๆ เหล่านั้นเกิดการเจ็บป่วย หรือล้มตายลงก็จะมีผลกระทบต่อการดำรงชีพของเกษตรกร ดังนั้น การให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ และการให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสัตว์ โดยเฉพาะโรคสัตว์ติดคนที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความช่วยเหลือทันที เพื่อลดความสูญเสียและเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่อาชีพการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร

               “การดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบริการประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ดีกินดี โดยถ้วนหน้าและเสมอภาคกัน เป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางหนึ่ง สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้  อยู่ห่างไกล และขาดโอกาส โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการของสัตวแพทย์ไทยและบุคลาการทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของวิชาชีพสัตวแพทย์ และวิชาชีพอื่นๆ ต่างผนึกกำลังในการใช้เทคโนโลยีและวิทยาการอันทันสมัยของแขนงต่างๆ เพื่อบริการประชาชน ให้ได้ประสบความสำเร็จตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับเป็นความโชคดีของเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี โดยเฉพาะอำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอนาดี ที่จะได้รับบริการจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีน้ำใจดีงาม ที่จะช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของสัตว์ และบรรเทาความทุกข์ร้อนของทุกท่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ” อธิบดีกล่าว

                                                                                                                                                           ***************************************

ข้อมูล : กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ / สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี  กรมปศุสัตว์  

ข่าว : พิจารณา สามนจิตติ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม          

 

1111