012

 

กรมปศุสัตว์ออกหน่วยโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระพันปีหลวงฯ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายสัตวแพทย์เดชา จิตรภิรมย์ ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร กล่าวรายงาน นายเจริญโชค พรหมชุติมา นายอำเภอปะทิว กล่าวต้อนรับ และมีหัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้นำท้องถิ่น และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ทั้งนี้เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระราชดำริให้มีโครงการสัตวแพทย์พระราชทานเพื่อให้หน่วยงานวิชาชีพสัตวแพทย์และวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าไปดูแลสุขภาพสัตว์เสี้ยงของเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล เป็นการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 เปิดเผยว่า การดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นงานสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบริการประชาชนชาวไทยให้มีความอยู่ดีกินดีโดยถ้วนหน้าและเสมอภาคกัน เป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางหนึ่ง สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่อยู่ห่างไกล และขาดโอกาสที่จะได้รับบริการอย่างทั่วถึง โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการของบุคลากรทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของวิชาชีพสัตวแพทย์ และวิชาชีพอื่นๆ ต่างผนึกกำลังในการใช้เทคโนโลยี และวิชาการอันทันสมัยของแขนงต่างๆเพื่อบริการประชาชน ให้ได้ผลสำเร็จตามพระราชเสาวนีย์ นับเป็นความโชคดีของเกษตรกรจังหวัดชุมพร ที่จะได้รับบริการจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีน้ำใจดีงามที่จะมาช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของสัตว์ และบรรเทาความทุกข์ร้อนของทุกท่าน กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ สมาคมด้านสัตวแพทย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานขึ้นมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 จนถึงปัจจุบัน

“ในปีงบประมาณ 2567 กรมปศุสัตว์ได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านปศุสัตว์ในการพัฒนาบริการด้านสุขภาพสัตว์ ได้จัดให้มีการดำเนินการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่จังหวัดชุมพร มีเป้าหมายการออกหน่วยให้บริการในเขตพื้นที่อำเภอปะทิว อำเภอท่าแซะ และอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีเป้าหมายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มารับบริการ 250 ราย และสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรได้รับการดูแลสุขภาพ จำนวน 4,530 ตัว เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพสัตว์ให้มีศักยภาพ จำนวน 50 ราย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสิ้น 280 คน กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2567 รวมระยะเวลา 3 วัน”
สำหรับกิจกรรมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ทั้งด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ การกำจัดพยาธิภายใน – ภายนอก การเก็บตัวอย่างเพื่อสำรวจสภาวะโรค การฝึกอบรมให้ความรู้ แนะนำการเลี้ยงการดูแลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ การผลิตแร่ธาตุและอาหารสัตว์แก่เกษตรกร เป็นต้น ในการดำเนินการครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนในจังหวัดชุมพร
---------------------------------------------
ข้อมูล : กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ / สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : จิราภรณ์ เกตุบูรณะ สำนักงานเลขานุการกรม

ภาพ: กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว: จิราภรณ์ เกตุบูรณะ / เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / สลก.

 

1111