กองสวัสดิภาพสัตว์และตัวแพทย์บริการ

ร่วมกิจกรรมรวมพลังต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567

 

S 2342921

 

              วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 7.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการ จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2567 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ปศุสัตว์เขต และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ณ ลานหน้าเสาธงกรมปศุสัตว์ โดยมีกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และเคารพธงชาติ เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ สร้างความตะหนักรู้และความมุ่งมั่นของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกรมปศุสัตว์ ในการปฏิบัติราชการตามกฎหมายอย่างถูกต้อง โปร่งใส และความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เกษตรกร รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

              ทั้งนี้ อธิบดีได้มอบโล่เกียรติคุณ เพื่อยกย่องหน่วยงานที่ปฏิบัติราชการอย่างใสสะอาด เชิดชูเกียรติผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม ตามมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อเป็นต้นแบบในการปฏิบัติราชการที่ดีแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกรมปศุสัตว์

1111