ประชุมติดตามแผน/ผลการปฏิบัติงานของกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567

1

 

 

วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ

นายสมเกียรติ  พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้ประชุมติดตามแผน/ผลการปฏิบัติงานของกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ กลุ่มสถานพยาบาลสัตว์ และสถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติเข้าร่วมประชุม และจัดประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom conference โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

          2.1 สรุปผลการใช้จ่ายงบดำเนินงานภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

          3.1 ทบทวนแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ

          3.2 แผนและผลตัวชี้วัดบทบาทภารกิจรายบุคคลด้านการปรับปรุงกระบวนงานตามตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

          3.3 ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลักของกองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

          3.4 ตัวชี้วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ของผู้อำนวยการกองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

          3.5 ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2567

          3.6 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ/พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ