ประชาสมพนธสถตสตวปวย

download

หมายเหตุ ให้สถานพยาบาลสัตว์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกแห่งจัดส่งรายงานสถิติสัตว์ป่วยภายในวันที่ 31 มกราคม 2564

สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มสถานพยาบาลสัตว์ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ โทร 02-6534444 ต่อ 4192