ประชุมร่วมกับกลุ่มแพทย์เพื่อนสัตว์ เพื่อหารือเรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์และการทารุณกรรมสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์

12880100037916

 


วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30-12.00น.

ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์

       นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยนายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์ฯ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ได้แก่ สพส. สกม. และกสบ. ประชุมร่วมกับกลุ่มแพทย์เพื่อนสัตว์ เพื่อหารือเรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์และการทารุณกรรมสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ มีข้อสรุปดังนี้

      1. ร่วมมือกันส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้าน food safety และ animal welfare ตั้งแต่ระดับฟาร์มจนถึงโรงฆ่าสัตว์ ทั้งในสุกรและไก่ ผ่านทางการประชาสัมพันธ์และอบรม (training) ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยวิทยากรจากกรมปศุสัตว์และแพทย์

      2. เน้นการใช้สื่อโซเชียล ใช้ influencer และเข้าถึงโรงเรียน

      3. มีการประชาสัมพันธ์ระดับนานาชาติด้วย

      4. ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพอาหารในระดับตลาด เช่น ส่งเสริมให้ใช้ปศุสัตว์ ok

      5. ส่งเสริม free range egg

      6. ปรับปรุงรูปแบบโรงฆ่าสัตว์ให้เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ

ทั้งรองอธิบดีฯ มอบหมายให้กลุ่มโรงฆ่าสัตว์ สพส. ดูแลและประสานงานเรื่องสุกร และโรงฆ่าสัตว์ และกลุ่มรับรองฯ สพส. ดูแลและประสานงานเรื่อง free range egg และปศุสัตว์ ok