ประชุมร่วมผู้ตรวจฯกระทรวงยุติธรรม

เรื่องกฎหมายปศุสัตว์ ที่เสนอโดยกระทรวงยุติธรรม

17794066186138

 

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา13.00 น.

ห้องประชุมพุทธอุดมสุข ตึกอำนวยการ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพ

              นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพย์บริการ ได้มอบหมายให้นายนันทศักดิ์ มุสิกศิลป์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการ, นายพนิต พรสุโรจน์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ และนายวัฒนศักดิ์ อินทรศักดิ์ ตำแหน่งนิติกร กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ เข้าประชุมร่วมผู้ตรวจฯกระทรวงยุติธรรม เรื่องกฎหมายปศุสัตว์ ที่เสนอโดยกระทรวงยุติธรรม โดยมีนายสมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์, ผอ. สกม., ผชช.นพวรรณ, ผอ. สคบ., ผอ.สพส.และผอ.กสก. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้เข้าร่วมกระทรวงยุติธรรม ผตร. ประวุธ วงศ์สีนิลและคณะ

             เนื่องด้วยกระทรวงยุติธรรมได้ศึกษาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมปศุสัตว์ซึ่งมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ พิจารณาให้มีการจัดทึกฎหมายที่ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างโอกาสของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้กรมปศุสัตว์เคยมีนโยบายในการเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ พ.ศ. ……. ซึ่งมีความสอดคล้องกันกับนโยบายของกระทรวงยุติธรรมในเรื่องนี้

             ข้อเสนอการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมปศุสัตว์ เพื่อโอกาสในการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ

1.ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ชน นกกรงหัวจุก วัวชน ม้าแข่ง ด้านเงินทุน ด้านวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เลี้ยง ด้านคุ้มครองพันธุ์สัตว์

2.กิจกรรมเชิงท่องเที่ยวหรือกิจกรรมสันทนาการ เช่น แข่งกีฬา แสดงสัตว์ทั้งชั่วคราวหรือถาวร

3.ส่งเสริมด้านการตลาด ทการส่งเสริมการส่งออก และสัญญาที่เป็นธรรม