กองสวัสดิภาพสัตวและสัตวแพทย์บริการ จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

ณ กองสัวดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ห้อง 510 ตึกจักรพิชัย กรมปศุสัตว์

S 34283668