กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ

เข้าร่วมกิจกรรม "วันดื่มนมโลก หรือ World Milk Day"

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2565

 

ss