ประชุมคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน

ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 3/2562

 

10942367723725

 

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดประชุมคณะกรรมการโครงการฯ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. พิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน จังหวัดตาก 23-26 ธันวาคม 2562

2. พิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน จังหวัดนครศรีธรรมราช 12-16 มกราคม 2563

3. พิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน จังหวัดปราจีนบุรี 17-20 กุมภาพันธ์ 2563

4. พิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน จังหวัดร้อยเอ็ด 17-20 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ เพื่อให้กิจกรรมที่จัดให้บริการสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามความต้องการในของเกษตรในที่ และเกษตรกร ดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ