การประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความเห็น

การจัดสวัสดิภาพช้างในสถานที่เลี้ยงช้าง (ปางช้าง)

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 10.00 – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์

S 7594134

 

 

               นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผอ.กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความเห็น การจัดสวัสดิภาพช้างในสถานที่เลี้ยงช้าง (ปางช้าง) วันพุธที่ 8มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ ชั้น กรมปศุสัตว์

               โดยการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความคิดเห็นการจัดสวัสดิภาพช้างในสถานที่เลี้ยงช้าง (ปางช้าง) เพื่อประโยชน์ในการจัดทำความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกประกาศกระทรวงตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 เรื่อง การจัดสวัสดิภาพช้างในสถานที่เลี้ยงช้าง (ปางช้าง) ต่อไป

 


 

  

 

การประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความเห็น

การจัดสวัสดิภาพสุนัขในสถานเพาะพันธุ์สุนัข ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 10.00 – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์

1 1

 

               นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผอ.กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความเห็นการจัดสวัสดิภาพสุนัขในสถานเพาะพันธุ์สุนัข ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์

               โดยการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความคิดเห็นการจัดสวัสดิภาพสุนัขในสถานเพาะพันธุ์สุนัข เพื่อประโยชน์ในการจัดทำความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกประกาศกระทรวงตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสุนัขในสถานเพาะพันธุ์สันัข ต่อไป

 


 

 

ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานในกรณีพบช้างเร่ร่อน

ตามพรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557

วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ณ ห้องประชุมกองสารวัตรและกักกัน ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ปทุมธานี

 

825215

 

                        กองสารวัตรและกักกัน โดย น.สพ.บุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ผอ.กสก และหัวหน้าด่านฯ ร่วมกับกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมกองสารวัตรและกักกัน ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ปทุมธานี

                        โดยมี นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผอ.กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานในกรณีพบช้างเร่ร่อน ตามพรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557

 


 

 

 

 

การประชุมองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2562

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

1 10

 

 


 

 

การประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร

เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับปางช้าง ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 30 กันยายน 2562

 

ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรุงเทพฯ

 

819671

 

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับปางช้าง ครั้งที่ 1-1/2562 เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรุงเทพฯ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา (ร่าง) มาตรฐานฯ การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับปางช้าง ซึ่งครอบคลุมข้อกำหนดตั้งแต่องค์ประกอบปางช้าง การจัดการปางช้าง บุคลากร สุขภาพช้าง สวัสดิภาพสัตว์ และสิ่งแวดล้อม จนถึงการบันทึกข้อมูล เพื่อให้ได้ช้างที่มีสุขภาพดี

 

ในการนี้ มี สพ.ญ. ภัทร เจริญพันธ์ จาก สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมด้วย


 

เนื้อหาอื่นๆ...