การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563

หัวข้อ “PowerPoint Presentation เพื่อผลลัพธ์การนำเสนอที่ดีกว่า”

วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 15.30 น.

 

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์


 

S 7192605

 

               กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้มีการวางแผนการพัฒนาด้วยเทคนิคชุมชนนักปฏิบัติ หรือ CoP (Community of Practice) เป็นเทคนิคที่ให้บุคลากรในหน่วยงานมารวมกลุ่มกัน
              เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม
Microsoft PowerPoint ได้มีทักษะ ความรู้ เทคนิคที่แปลกใหม่ในการนำเสนอมากยิ่งขึ้น ซึ่งเทคนิคเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้มากถึงมากที่สุด และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้วยนวัตกรรม
Thailand 4.0 และเกิดความร่วมมือร่วมใจระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
             อันจะนำไปสู่ประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้นในการปฏิบัติงาน ในหัวข้อ “
PowerPoint Presentation เพื่อผลลัพธ์การนำเสนอที่ดีกว่า” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์


 

 

 

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ

เข้าร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2562

ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล

100722

  

download

 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร KM สู่องค์กรนวัตกรรม ประจำปี 2562

1

 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร KM สู่องค์กรนวัตกรรม ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2562

จัดโดยกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์

ณ โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ จังหวัด กาญจนบุรี


 

 

 

การประชุมกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ประจำเดือน เมษายน

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม2562

ณ ห้องประชุมกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ห้อง 510 ตึกจักรพิชัย กรมปศุสัตว์

 

10942820669697

 ประชุมสัมมนา เรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และบริการทางการสัตวแพทย์

 

IMG 2376

 

 

                 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา เรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และบริการทางการสัตวแพทย์ โดยนายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ เป็นผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กล่าวรายงาน เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น. ณ โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

                 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือสนับสนุนการดำเนินการด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และการบริการทางการสัตวแพทย์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน 110 คน สำหรับเนื้อหาที่บรรยายในการประชุม ประกอบด้วย หัวข้อ นโยบายด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และบริการทางการสัตวแพทย์ พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ สิทธิและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ แนวทางการขึ้นทะเบียนและการส่งเสริมสถานสงเคราะห์สัตว์ การดำเนินงานบริการทางสัตวแพทย์ (งานรักษาพยาบาลสัตว์) และการดำเนินการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ประจำอำเภอ รวมถึงได้มีการอภิปรายและระดมความคิดเห็นการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์


 

เนื้อหาอื่นๆ...