กองสวัสดิภาพสัตวและสัตวแพทย์บริการ จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562

ณ กองสัวดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ห้อง 510 ตึกจักรพิชัย กรมปศุสัตว์

ca52a8c1132f79f7a83271adf051d589c 23506808 ๑๙๐๔๑๑ 0021

 

 

การประชุมกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ประจำเดือน เมษายน

วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2562

ณ ห้องประชุมสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ห้อง 411 ตึกวิจิตรพาหนะการ กรมปศุสัตว์

 

9639734629817

 

 

การประชุมกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ประจำเดือน มีนาคม

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

EQ class ๑๙๐๓๐๔ 0014


 

ประชุมประชุมแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ในหัวข้อ
E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน “พลังคิดบวก : ทำงานอย่างไรให้มีความสุข”

 

 

EQ class ๑๙๐๓๐๔ 0005

การประชุมกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

9320390853856