กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ

เข้าร่วมกิจกรรม "วันดื่มนมโลก หรือ World Milk Day"

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

 

43


 

การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563

หัวข้อ “PowerPoint Presentation เพื่อผลลัพธ์การนำเสนอที่ดีกว่า”

วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 15.30 น.

 

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์


 

S 7192605

 

               กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้มีการวางแผนการพัฒนาด้วยเทคนิคชุมชนนักปฏิบัติ หรือ CoP (Community of Practice) เป็นเทคนิคที่ให้บุคลากรในหน่วยงานมารวมกลุ่มกัน
              เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม
Microsoft PowerPoint ได้มีทักษะ ความรู้ เทคนิคที่แปลกใหม่ในการนำเสนอมากยิ่งขึ้น ซึ่งเทคนิคเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้มากถึงมากที่สุด และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้วยนวัตกรรม
Thailand 4.0 และเกิดความร่วมมือร่วมใจระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
             อันจะนำไปสู่ประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้นในการปฏิบัติงาน ในหัวข้อ “
PowerPoint Presentation เพื่อผลลัพธ์การนำเสนอที่ดีกว่า” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์


 

 

 

การประชุมกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ประจำเดือน เมษายน

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม2562

ณ ห้องประชุมกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ห้อง 510 ตึกจักรพิชัย กรมปศุสัตว์

 

10942820669697

 กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ

เข้าร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2562

ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล

100722

  

download

 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร KM สู่องค์กรนวัตกรรม ประจำปี 2562

1

 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร KM สู่องค์กรนวัตกรรม ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2562

จัดโดยกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์

ณ โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ จังหวัด กาญจนบุรี