โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน

ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดร้อยเอ็ด

 

1

 

 

               วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.59 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมี นายทวี  จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นความร่วมมือแบบบูรณาการของสัตวแพทย์ไทยและบุคลากรทุกภาคส่วน โดยให้บริการตรวจรักษาพยาบาลและให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น แก่ประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล

             นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นงานสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบริการประชาชนชาวไทยให้มีความอยู่ดี กินดี และเสมอภาคกัน เป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางหนึ่ง สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ ซึ่งอยู่ห่างไกลสถานบริการของภาครัฐโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการของสัตวแพทย์ไทย และบุคลากรทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของวิชาชีพสัตวแพทย์ และวิชาชีพอื่นๆ โดยใช้เทคโนโลยี และวิชาการอันทันสมัยของแขนงต่างๆ เพื่อป้องกันโรคระบาดทั้งจากสัตว์และโรคสัตว์สู่คน มิให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยพัฒนาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรให้สมบูรณ์ และได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ อันทำให้เกิดความมั่นคงแก่อาชีพการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ให้ได้ผลสำเร็จตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับเป็นความโชคดีของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่จะได้รับบริการจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมาช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของสัตว์ และบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนและเกษตรกร

              ด้าน นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ สมาคมผู้ค้าเวชภัณฑ์สัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานขึ้นมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 จนถึงปัจจุบัน และในปีงบประมาณ 2563 มีเป้าหมายในการออกหน่วยให้บริการในเขตพื้นที่อำเภอเสลภูมิ  อำเภอธวัชบุรี อำเภอโพธิ์ชัย อำเภออาจสามารถ อำเภอทุ่งเขาหลวง และอำเภอโพนทอง มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มารับบริการ 689 ราย โค กระบือ 1,113 ตัว สุนัขและแมว 193 ตัว ยอดสัตว์รวมทั้งสิ้น 1,306 ตัว โดยมีคณาจารย์  นิสิต  นักศึกษาสัตวแพทย์  นักวิชาการจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 200 คน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2563 รวมระยะเวลา 2 วัน

            “กิจกรรมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ทั้งด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ การกำจัดพยาธิภายใน – ภายนอก การเก็บตัวอย่าง สำรวจสภาวะโรคการเสวนาปัญหาด้านปศุสัตว์ การให้ความรู้แนะนำการเลี้ยง และการดูแลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะแก่เกษตรกร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา” อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว


ข้อมูล : กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ                           ข่าว : น.ส.วรรณกร  ชัยรัตน์ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ


 

1111

โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน

ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดปราจีนบุรี

2563 02 18 040

 

 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับ นายสัตวแพทย์วรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงาน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.    ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่มีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้บริการแก่เกษตรกรที่อยู่ห่างไกล   ทั้งยังช่วยพัฒนาสุขภาพของสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้น ที่สำคัญเป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

               นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ฯ ครั้งนี้ กำหนดออกปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 17 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อำเภอนาดี อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีการออกหน่วยให้บริการตามจุดที่กำหนด อาทิ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาดี หมู่ที่ 6 ต.กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี อ.เมือง ฯลฯ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น ตรวจสุขภาพทั่วไปให้กับปศุสัตว์ ให้บริการผสมเทียม ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการปศุสัตว์ รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคคอบวม   กำจัดพยาธิภายในภายนอก เช่น เห็บ เหา หมัด   แจกยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ  

               อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมถึงการดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ว่า ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีอาชีพหลัก คือ อาชีพการเกษตร พร้อมกับมีการเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป เพื่อเป็นรายได้เสริม เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน หรือใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรม เมื่อสัตว์ต่างๆ เหล่านั้นเกิดการเจ็บป่วย หรือล้มตายลงก็จะมีผลกระทบต่อการดำรงชีพของเกษตรกร ดังนั้น การให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ และการให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสัตว์ โดยเฉพาะโรคสัตว์ติดคนที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความช่วยเหลือทันที เพื่อลดความสูญเสียและเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่อาชีพการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร

               “การดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบริการประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ดีกินดี โดยถ้วนหน้าและเสมอภาคกัน เป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางหนึ่ง สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้  อยู่ห่างไกล และขาดโอกาส โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการของสัตวแพทย์ไทยและบุคลาการทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของวิชาชีพสัตวแพทย์ และวิชาชีพอื่นๆ ต่างผนึกกำลังในการใช้เทคโนโลยีและวิทยาการอันทันสมัยของแขนงต่างๆ เพื่อบริการประชาชน ให้ได้ประสบความสำเร็จตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับเป็นความโชคดีของเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี โดยเฉพาะอำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอนาดี ที่จะได้รับบริการจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีน้ำใจดีงาม ที่จะช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของสัตว์ และบรรเทาความทุกข์ร้อนของทุกท่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ” อธิบดีกล่าว

                                                                                                                                                           ***************************************

ข้อมูล : กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ / สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี  กรมปศุสัตว์  

ข่าว : พิจารณา สามนจิตติ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม          

 

1111

โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน

ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดตาก

DSCF7438

 

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้การต้อนรับ นายพนม มีศิริพันธ์ ปศุสัตว์เขต 6 นักศึกษาสัตวแพทย์จากมหาวิทยลัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้. กรมปศุสัตว์  ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ สมาคมต่าง ๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ สนองพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  พันปีหลวงตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ได้กำหนดจัดให้มีการดำเนินการโครงการสัตวแพทย์ในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 23 – 26 ธันวาคม 2562 ณ พื้นที่อำเภอแม่ระมาด อำเภอแม่สอด และอำเภอพบพระ มีเป้าหมายในการออกหน่วยให้บริการในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด และอำเภอพบพระ โดยมีเป้าหมายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มารับบริการ 400 ราย โคเนื้อ-กระบือ 2,693 ตัว สุนัขและแมว 800 ตัว และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ยอดสัตว์ รวมทั้งสิ้น 10,000 ตัว โดยมีคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา สัตวแพทย์และนักวิชาการ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมปฏิบัติถวายงานรวมทั้งสิ้น ๒๐๐ การปฏิบัติงานให้บริการในจังหวัดตากนั้นจะดำเนินการในพื้นที่อำเภอเม่ระมาด อำเภอแม่สอด และอำเภอพบพระ ซึ่งเป็นอำเภอที่มีแนวชายแดนติดต่อกับพม่า สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งโค กระบือ สุกร แพะและสัตว์ปีก จะได้รับบริการตรวจรักษาพยาบาล ซึ่ง เกษตรกรส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและอยู่ห่างไกลสถานบริการภาครัฐ  กิจกรรมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ ทั้งด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ การกำจัดพยาธิภายใน–ภายนอก การเก็บตัวอย่าง สำรวจสภาวะโรค การเสวนาปัญหาด้านปศุสัตว์ การให้ความรู้ แนะนำการเลี้ยงการดูแลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะแก่เกษตรกร เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาด ทั้งจากสัตว์และโรคสัตว์สู่คนมิให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยพัฒนาสุขภาพสัตว์เลี้ยงเกษตรกรให้สมบูรณ์ และได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ อันจะทำให้เกิดความมั่นคงแก่อาชีพการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างหาที่สุดมิได้

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 

1111

โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน

ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

1

 

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ และนายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน ณ โรงยิมเนเซียม ศูนย์อำนวยการและประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทั้งนี้ การดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นงานสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบริการประชาชนชาวไทย ให้มีความอยู่ดี กินดีโดยทั่วหน้าและเสมอภาคกัน เป็นการแบ่งเบาพระราชกรณีกิจอีกทางหนึ่ง สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ อยู่ห่างไกล และขาดโอกาส โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการของสัตวแพทย์ไทย และบุคลากรทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของวิชาชีพสัตวแพทย์ และวิชาชีพอื่นๆ ต่างผนึกกำลังในการใช้เทคโนโลยี วิทยาการอันทันสมัยของแขนงต่างๆ เพื่อบริการประชาชน ให้ได้ผลสำเร็จตามพระราชเสาวนีย์ นับเป็นความโชคดีของเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จะได้รับบริการจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จะมาช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของสัตว์และบรรเทาความทุกข์ร้อนของทุกท่าน
โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในครั้งนี้ กำหนดดำเนินการระหว่าง วันที่ 13 – 16 มกราคม 2563 รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน 3 วัน สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ ทั้งด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ การกำจัดพยาธิภายใน – ภายนอก การเก็บตัวอย่าง สำรวจสภาวะโรค การเสวนาปัญหาด้านปศุสัตว์ การให้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการปศุสัตว์แก่เกษตรกร เป็นต้น

 

ที่มา : สำนักงานเลขานุการ กรมปศุสัตว์

 

 

1111

ประชุมคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน

ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 3/2562

 

10942367723725

 

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดประชุมคณะกรรมการโครงการฯ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. พิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน จังหวัดตาก 23-26 ธันวาคม 2562

2. พิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน จังหวัดนครศรีธรรมราช 12-16 มกราคม 2563

3. พิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน จังหวัดปราจีนบุรี 17-20 กุมภาพันธ์ 2563

4. พิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน จังหวัดร้อยเอ็ด 17-20 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ เพื่อให้กิจกรรมที่จัดให้บริการสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามความต้องการในของเกษตรในที่ และเกษตรกร ดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ