กรมปศุสัตว์เตรียมจัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ทั่วประเทศ

1

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยดำเนินงานในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1-31 กค. 63 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต 1-9 ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี อุทัยธานี พะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กสบ. ลนก. กค. กสส. สสช. สพส. กผง. สคบ. สอส. สพพ. กสก. สทช. กพก. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
     เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563 กรมปศุสัตว์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่พร้อมกัน 77 จังหวัดทั่วประเทศ อย่างน้อยจังหวัดละ 2 วัน ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยกำหนดมีพิธีเปิดใน 4 จังหวัดที่ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี อุทัยธานี และพะเยา
     โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ฯ เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน เกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ ลดรายจ่ายมีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยจัดสวัสดิภาพสัตว์และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในสถานสงเคราะห์ วัด ชุมชน และในที่สาธารณะ บูรณาการหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคในการให้บริการประชาชน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไป
     กิจกรรมที่ให้บริการ ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพ การบำบัดรักษาโรคสัตว์ป่วย การส่งเสริมสุขภาพสัตว์ เช่น การถ่ายพยาธิ การทำหมัน การฉีดวัคซีน การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฎิบัติการ การให้ความรู้เรื่องโรคและการป้องกันโรค การจัดการอาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การแปรรูปผลผลิตปศุสัตว์ การตลาดสินค้าปศุสัตว์ การควบคุมป้องกันโรค และการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนและเกษตรกรในเรื่องที่พื้นที่สนใจ
     ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงสัตว์ การเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสอดคล้องความต้องการตลาด สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรและสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะหรือในสถานสงเคราะห์ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
     ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 
 
 
ภาพ ธงชัย สาลี สลก /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์
 
 
 
1111
 
 

กระทรวงเกษตรฯ ประชุมคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ครั้งที่ 2/2563

11 06 63d 02


 

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ครั้งที่ 2/2563 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ พร้อมคณะฯ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 8 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ได้แก่ 1.(ร่าง) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสุนัขในสถานที่เพาะพันธ์สุนัข 2.(ร่าง) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพแมวในสถานที่เพาะพันธ์แมว 3.(ร่าง) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพช้างในปางช้าง 4.(ร่าง) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานที่จําหน่ายสัตว์เลี้ยง

ภาพ ธงชัย สาลี สลกตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีกระต่ายที่คอนโดบดินสวีทโฮม

ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

 

1 3

 


วันนี้ วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.

น.สพ.ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้มอบหมายให้ นายณัฏฐพัชร บุญมีเกษมสันต์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน กลุ่มสัตวแพทย์บริการ และน.สพ.วีระยุทธ แสนอาจ นายสัตวแพทย์ กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์

         เข้าร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีกระต่ายที่คอนโดบดินสวีทโฮม ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ถูกเลี้ยงให้อยู่ในกรงที่โดนแสงแดดตลอดเวลา

         จากการตรวจสอบ พบผู้เลี้ยงชื่อ นางสาวชญานี ไพรินทร์ ได้เลี้ยงกระต่ายพันธุ์ลอป เพศผู้ สีเทา อายุประมาณ 7 ปี ไว้บริเวณหน้าห้องพักมาประมาณ 4 ปีแล้ว โดยกรงที่เลี้ยงถูกคลุมด้วยผ้าใบสีดำรอบด้าน มีแสงแดดส่องถึงภายในกรงบ้างบางช่วงเวลา ทำให้บรรยากาศภายในกรงช่วงนั้นร้อนอบอ้าวมากกว่าปกติ ซึ่งถือว่าผิดหลักสวัสดิภาพสัตว์ ตาม พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557

       จึงได้แจ้งผู้เลี้ยงให้จัดหาสถานที่สำหรับเลี้ยงใหม่ให้เหมาะสมตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ แต่ผู้เลี้ยงไม่สามารถหาสถานที่สำหรับเลี้ยงใหม่ได้ จึงได้ส่งมอบกระต่ายให้แก่กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพท ยบริการ กรมปศุสัตว์ ดูแลและจัดหาสถานที่เลี้ยงที่เหมาะสมต่อไป


 

 

 

 

" พิจารณา ร่าง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามกฏหมายว่าด้วยป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ "

2563 05 12a 013

 

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ 
 
ที่ประชุมได้พิจารณา ร่าง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามกฏหมายว่าด้วยป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ จำนวน 4 ฉบับ 
  1. ประกาศ กษ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสุนัขในสถานที่เพาะพันธุ์สุนัข พ.ศ ...
  2. ประกาศ กษ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพแมวในสถานที่เพาะพันธุ์แมว พ.ศ ... 
  3. ประกาศ กษ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพช้างในปางช้าง พ.ศ ...
  4. ประกาศ กษ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานที่จำหน่ายสัตว์เลี้ยง พ.ศ ...
 
 

 
ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก
 
 
 
1111

กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น DLD 4.0 กรณี หมูป่า 2 ตัว

ที่วัดสิงห์ ถนนเอก แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม. มีอาการเจ็บป่วย

 

1 1

 


 

วันนี้ วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

น.สพ.ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้มอบหมายให้ น.สพ.นันทศักดิ์ มุสิกศิลป์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ น.สพ.วีระยุทธ แสนอาจ นายสัตวแพทย์ กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ และนายณัฏฐพัชร บุญมีเกษมสันต์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน กลุ่มสัตวแพทย์บริการ พร้อมด้วย นายภูเบศ หอมเจริญ ปศุสัตว์พื้นที่ 11 นายชาญชัย สว่างหิรัญเกต เจ้าพนักงานสัตวบาล และนายสุเทพ เอี่ยมเงิน อาสาพัฒนาปศุสัตว์ เขตจอมทอง เข้าร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น DLD 4.0 กรณี หมูป่า 2 ตัวที่วัดสิงห์ ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม. มีอาการเจ็บป่วย

จากการตรวจสอบ พบผู้ร้อง ชื่อ นางทองสุข โค้วนฤมิตร อาศัยอยู่ชุมชนหลังวัดสิงห์ ได้เลี้ยงหมูป่าที่ถูกปล่อยทิ้งวัดไว้ตั้งแต่เล็ก จำนวน 2 ตัวในบริเวณหลังวัดสิงห์เป็นเวลากว่า 10 ปี พบว่า หมูป่าตัวแรก น้ำหนักประมาณ 300 ก.ก. มีอาการนอนเพลีย ลุกยืนไม่ได้ และมีแผลหนอง กลิ่นแรง แผลค่อนข้างลึกที่ผิวหนังกลางลำตัวด้านขวา จึงได้พิจารณาให้ยาปฏิชีวนะ ยาลดอักเสบ และยากันหนอนแมลงวัน พร้อมทั้งอธิบายให้ผู้เลี้ยงเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะร่างกายของสัตว์ และความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์ได้

รวมทั้งให้ดูแลทำความสะอาดแผลเป็นประจำ ส่วนหมูป่าตัวที่ 2 น้ำหนักประมาณ 150 ก.ก. ขาหลังหัก เดินขาลากมาแล้วกว่า 5 เดือน แต่ร่าเริงดี กินอาหารได้ ไม่พบบาดแผลจึงได้แนะนำผู้เลี้ยงเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องการจัดการบริเวณที่เลี้ยงให้สะอาด ปราศจากสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ โดยภายหลังจากนี้จะให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ติดตามอาการของหมูป่าทั้ง 2 ตัวเป็นระยะ ๆ ต่อไป

 


 

เนื้อหาอื่นๆ...