กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ เข้าร่วมสังเกตการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้

และประสบการณ์ ในการตรวจรับรองคุณภาพสถานพยาบาลสัตว์

S 15523903

 

 

### ครอบครัวปศุสัตว์ กสบ. ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง ###

***กสบ. เข้าร่วมสังเกตการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในการตรวจรับรองคุณภาพสถานพยาบาลสัตว์***

วันนี้ วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น.

 

นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้มอบหมายให้ กลุ่มสถานพยาบาลสัตว์ นำโดยนายสักกายธาร์ม เต็มวุฒิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มสถานพยาบาลสัตว์ และนายเพิ่มศิลป์ บุญน้อม นายสัตวแพทย์ชำนาญการ เข้าร่วมสังเกตการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT) ในการตรวจรับรองคุณภาพสถานพยาบาลสัตว์ เพื่อต่ออายุใบรับรองคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย ของโรงพยาบาลสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ ให้มีความยั่งยืน และเกิดการพัฒนาของสถานพยาบาลสัตว์ทุกหน่วยงาน ภายใต้กฎหมายสถานพยาบาลสัตว์ต่อไป