กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการจัดการประชุมคณะทำงาน

เพื่อศึกษาและเสนอความเห็นการควบคุมการเลี้ยงสุนัขพันธุ์ดุ

 

 250395 0

 

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ

                     นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้มอบหมายให้กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์นำโดยนายฉัตรชัย ประทุมมาลย์ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความเห็นการควบคุมการเลี้ยงสุนัขพันธุ์ดุ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ด้านการคุ้มครองและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เป็นประธานที่ประชุม

พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ประกอบด้วย

- นายประสิทธิ์ เกษตะระ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์

- นางสาวสุนทรี วีรกิจพาณิช ผู้แทนผู้อำนวยการสำนัก ควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

- นางสาวอัญชลี เถื่อนสุคนธ์ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

- นายปรารมภ์ ศรีภวัศราคม คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- นายภคพล ฟู่เจริญ สัตวแพทย์ด้านพฤติกรรมสัตว์

- นายเกียรติยศ โรเจอร์ โลหนันทน์ สมาคมพิทักษ์สัตว์ (ไทย)

- นายเจษฎา อนุจารี สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย

- นางสาวฎายิน เพชรรัตน์ S.O.S. Animal Thailand

- นายตันติกร รุ่งพัฒนะ มูลนิธิสุนัขในซอย

- นายนคร เหรียญทักษิณายัน ชมรมไทยพิทบูลเคนเนลคลับ

- นายณัชพล สุพัฒนะ Ultimate Dog Club

- นายวิภาส ทวีกิติกุล สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข

                          เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อพิจารณาแนวทางการควบคุมการเลี้ยงสุนัขพันธุ์ดุในประเทศไทยโดยพิจารณาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประมวลกฎหมายอาญา , ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ , พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 , พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 , ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 2548 , เทศบัญญัติและข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นต้น รวมถึงกฎหมายในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขพันธุ์ดุในต่างประเทศ

                        เพื่อดำเนินการร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมสุนัขพันธ์ดุ เพื่อให้คณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พิจารณา ก่อนที่ทำการประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ประชาชนรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ต่อไป