เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา

กรมปศุสัตว์จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในเดือนมหามงคล

 

1

 

                   

                    เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  68 พรรษา  กรมปศุสัตว์จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในเดือนมหามงคล

                    เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  68 พรรษา  กรมปศุสัตว์จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในเดือนมหามงคล โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายอลงกต วรกี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวต้อนรับ  และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน  ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563  ณ อาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี

                     นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งทั่วประเทศ เพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมเทิดพระเกียรติในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้ โครงการนี้จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไป

                     ด้าน นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุทัยธานี ในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 ถึง วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม 2563 มีพื้นที่เป้าหมาย 8 อำเภอ จำนวน 13 ตำบล 19 หมู่บ้าน คาดว่าจะมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มาขอรับบริการไม่น้อยกว่า 700 ราย จำนวนสัตว์เลี้ยงที่จะได้รับบริการไม่น้อยกว่า 5,000 ตัว และมีเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน จำนวน 100 คน ซึ่งมาจากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6

                     โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ฯ เป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกันจัดกิจกรรมบริการประชาชน และเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ลดรายจ่าย และมีรายได้เพิ่ม อีกทั้งมีการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานสงเคราะห์สัตว์และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ วัด และชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการตรวจสุขภาพ บำบัดรักษาโรคสัตว์ป่วย ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ตลอดจนผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสัตว์

                      กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพ การบำบัด รักษาโรคสัตว์ป่วย และส่งเสริมสุขภาพสัตว์ เช่น การกำจัดพยาธิภายในทางเดินอาหาร การตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ เช่น พยาธิในเลือดโค-กระบือ การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข แมว วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ วัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีกฯ การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจชันสูตรโรคสัตว์ การสำรวจสภาวะโรค การเสวนาปัญหาด้านปศุสัตว์ การแปรรูปผลผลิตปศุสัตว์ การบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว พิธีมอบกระบือเพศเมียจำนวน 28 ตัว แก่เกษตรกรที่มีความเหมาะสมตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการปศุสัตว์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี ศูนย์วิจัยพืชอาหารสัตว์พิจิตร สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

 


1111