1 5

 

การประชุมคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ  ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น ๑ กรมปศุสัตว์

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

 

 

การประชุมคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ  ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น ๑ กรมปศุสัตว์
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.