ให้ความช่วยเหลือสุนัขและแมว เนื่องจากอาจมีการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ไม่เหมาะสม

ในการเลี้ยงให้เหมาะสมตามหลักการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 

13639839529253


ณ บ้านเลขที่ 20/34 หมู่ที่ 7 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้รับแจ้งจากองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ S.O.S. Animals Thailand ขอความช่วยเหลือให้ส่งสัตวแพทย์ตรวจสุขภาพสุนัขและแมวในบ้านหลังดังกล่าวเนื่องจากอาจมีการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ไม่เหมาะสม

นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ จึงได้มอบหมายให้ น.สพ.พงษ์เทพ เอกอุดมชัย ผู้อำนวยการกลุ่มสัตวแพทย์บริการ กสบ. ส่งสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่พร้อมรถพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ฉุกเฉินเข้าตรวจสุขภาพเบื้องต้น ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ S.O.S. AT พบเจ้าของบ้าน ชื่อ นางสาาวเครือศรี สระทองแพร (ป้าอ้วน) เลี้ยงสุนัขจำนวน 10 ตัวและแมวจำนวน 64 ตัว

ผลการตรวจเบื้องต้น พบว่า สุนัขชิห์สุจำนวน 3 ตัวมีปัญหาโรคผิวหนังและดวงตา แมวส่วนใหญ่มีปัญหาโรคติดเชื้อไวรัส เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการแนะนำเจ้าของสุนัขและแมวในการเลี้ยงให้เหมาะสมตามหลักการจัดสวัสดิภาพสัตว์ และประสานงาน S.O.S. AT ในการพาสุนัขและแมวที่ป่วยไปทำการรักษา

ทั้งนี้ กสบ.จะทำการเข้าตรวจสอบเป็นระยะต่อไป

ที่มา : กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ

 

ประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติกรณีดำเนินการตรวจสอบการจัดสวัสดิภาพสัตว์

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 4 ฉบับ

13600116082043

วันที่ 22 กพ.2564 เวลา 13.30 น. ณ.ห้องม้ากัณฑกะ กรมปศุสัตว์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ได้มอบหมายให้ กองสวัสดิภาพสัตว์ฯ จัดประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติกรณีดำเนินการตรวจสอบการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มเพาะพันธุ์สุนัข ฟาร์มเพาะพันธุ์แมว สถานที่จำหน่ายสัตว์เลี้ยง และปางช้าง โดยผ่านระบบประชุมทางไกล มีหน่วยงานในส่วนกลางประกอบด้วย กสก. สกม. สพส. สนง.ปศข.1-9 ชุดปฏิบัติการพญาไท และหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ได้แก่ สนง.ปศจ. และ ด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศ รวมจำนวน 102 หน่วย

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง 4 ฉบับ ดังกล่าวได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยจะมีผลบังคับใข้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 2564 ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้วางแผนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ เพื่อจะได้จัดสวัสดิภาพสัตว์ ให้สัตว์ของตนได้ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้สัตว์ได้รับการจัดสวัสดิภาพที่ดีตามหลักอิสระภาพ 5 ประกาศ (Five freedom) ลดปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ และเแนการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเทียวด้วยอีกทางหนึ่ง

ที่มา : กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริิการ

 

การประชุมให้คำแนะนำระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลัง

1

การประชุมให้คำแนะนำระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลัง

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ

กสบ.ร่วมกับกค. ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับระเบียบการคลังทั้งด้านบริหารงบประมาณ ด้านพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

เป็นไปตามระเบียบ และเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่าง2หน่วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการกระทำผิดระเบียบของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกสบ. การประชุมครั้งนี้ทำให้เจ้าหน้าที่

ของกสบ.ได้รับทราบวิธีการขั้นตอนตามระเบียบการคลังทุกอย่าง

ที่มา : กองคลัง , กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ

1111


ประชุม“ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์ตามรายชนิดสัตว์”

2564 02 08b 001

ประชุม“ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์ตามรายชนิดสัตว์”

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์ตามรายชนิดสัตว์ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Web conference) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาวน์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ผู้แทนสำนักกฏหมาย กองสารวัตรและกักกัน สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยวอัศวรักษ์ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์

ทั้งนี้ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้สรุปสาระสำคัญ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ รวมถึงรับฟังปัญหา อุปสรรค ขัอเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต โดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ชี้แจงในที่ประชุม จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 มีทั้งสิ้น 4 ฉบับ ดังนี้

   1) การจัดสวัสดิภาพสุนัขในสถานที่เพาะพันธุ์สุนัข พ.ศ. 2563

   2) การจัดสวัสดิภาพแมวในสถานที่เพาะพันธุ์แมว พ.ศ. 2563

   3)  การจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานที่จำหน่ายสัตว์ พ.ศ. 2563

   4) การจัดสวัสดิภาพช้างในปางช้าง พ.ศ. 2563

ที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม

1111

กรมปศุสัตว์แนะนำรถต้นแบบสำหรับพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ฉุกเฉิน

09

วันที่ 14 มกราคม 2564  นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ แนะนำรถต้นแบบสำหรับพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ฉุกเฉินเพื่อใช้เคลื่อนย้ายสัตว์ที่เจ็บป่วยหรือถูกทารุณกรรมส่งสถานพยาบาลสัตว์ อีกทั้งยังสามารถที่จะปรับใช้สำหรับการผ่าตัดฉุกเฉิน เช่น การผ่าตัดเย็บแผลที่ถูกทารุณกรรม ผ่าตัดห้ามเลือด ผ่าตัดทำคลอดฉุกเฉินหรือผ่าตัดหมันนอกสถานที่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 รายละเอียดคลิก

VDO แนะนำรถต้นแบบสำหรับพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ฉุกเฉิน คลิก

ภาพธงชัยสาลีสลก