นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์ ประจำปี 2562 ซึ่งกรมปศุสัตว์จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1


2562 06 06d 006

 

(วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์ ประจำปี 2562 ซึ่งกรมปศุสัตว์จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่สถานพยาบาลสัตว์ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากกรุงเทพมหานคร พื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 และพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 จำนวนทั้งสิ้น 300 คน ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพมหานคร

 

การประชุมเพื่อตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียนกรณีคาเฟ่แมว (ย่านวัชรพล)

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ

วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ

ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

 

1 9


 

กองสวัสดิภาพสัตวและสัตวแพทย์บริการ จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562

ณ กองสัวดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ห้อง 510 ตึกจักรพิชัย กรมปศุสัตว์

ca52a8c1132f79f7a83271adf051d589c 23506808 ๑๙๐๔๑๑ 0021

 

 

การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนกรณีคาเฟ่แมว (ย่านวัชรพล)

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ

วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์

 

1

 


 

 

การประชุมกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ประจำเดือน เมษายน

วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2562

ณ ห้องประชุมสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ห้อง 411 ตึกวิจิตรพาหนะการ กรมปศุสัตว์

 

9639734629817